hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Opći ciljevi GOLJPa

Zaštita i  promocija individualnih ljudskih prava.
Unapređenje standarda ljudskih prava i građanskih sloboda u Hrvatskoj i u regiji.
Izgradnja otvorenog demokratskog društva okrenutog miru i suradnji.
Smanjenje političkog nasilja, etničke mržnje i ksenofobije u Hrvatskoj i regiji
Uklanjanje rata kao mogućnosti rješavanja konflikata među civiliziranim državama.

Posebni Ciljevi

1. Organizirati permanentnu pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava u Zagrebu, Hrvatskoj, regiji.

2. Pružiti pravnu i humanitarnu pomoć izbjeglicama i povratnicima kao grupi čija su ljudska prava drastično kršena.

3. Povećati otpornost društva na poticanje na nasilje te na različite oblike netrpeljivosti.

4. Javno osuditi različite oblike nasilja, od nasilja prema ženama do nasilja motiviranog različitom etničkom pripadnošću ili različitim vrijednosnim izborom, kao i poticanja na takva nasilja.

5. Doprinijeti boljem funkcioniranju pravosuđa.

6. Osigurati jednakost u pravima za sve građane, kako pred zakonom tako i u praksi, bez obzira na spol, vjeru, etničku ili rasnu pripadnost.

7. Zagovarati socijalno osjetljivu državu i socijalno osjetljivo društvo; voditi brigu o nezaposlenim i obespravljenim, o siromašnim, starim, nemoćnim, bolesnim i hendikepiranim.

8. Promovirati u javnosti, riječju i djelovanjem, toleranciju i vrijednosti istaknute u ciljevima GOLJPa.

9. Ustanovljavati i u javnosti objaviti istine o ratu bazirane na činjenicama i   dokumentima.

10. Uspostaviti i održati trajnu suradnju organizacija koje imaju slične ciljeve, iz Hrvatske i iz regije,  kako bi se ti ciljevi lakše postigli.

Građanski odbor za ljudska  prava je

Nedržavna

Neprofitna

Nestranačka

organizacija za zaštitu ljudskih prava. Njezino djelovanje određeno je postavljenim ciljevima, ali na konkretni rad često je utjecala brojnost i težina kršenja ljudskih prava u danom vremenu.

 

Stav  GOLJPa prema državi (kao mogucem kršitelju ljudskih prava):

Država je organizacija izabrana od gradjana i u službi gradjana.
Kao takva ona treba biti liberalna, demokratska i socijalna.
Zadaća države je da štiti slobodu, zalaže se za mir i stvara potencijalne mogucnosti za građane u čijoj je službi.
Zaštita ljudskih prava nije stvar izbora već osnovna dužnost države.

 

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr